tag:google.com,2010:buzz:z12ez30ofpbyypkac04cfhzbnpvqh1chip00k
Syam Kumar R Syam Kumar R 108055984722888068103
Oct 05, 2011 Oct 05, 2011 Buzz Public
Reshared post from Nishad Kaippally ചുവന്ന ജട്ടി ഇടാത്ത നിരിശ്വരവാദികളും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടു് എന്ന...
tag:google.com,2010:buzz:z12bsrhoylaoyz3wh04chxdo5uyxwxez1d4 Reshared post from Nishad Kaippally
ചുവന്ന ജട്ടി ഇടാത്ത നിരിശ്വരവാദികളും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടു് എന്നു തിയറി എഴുതുന്ന മുറി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റകാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണു.