tag:google.com,2010:buzz:z12oexqb3licz3nqa04cfhzbnpvqh1chip00k
Syam Kumar R Syam Kumar R 108055984722888068103
Sep 13, 2011 Sep 13, 2011 Buzz Public
Reshared post from Kenney Jacob കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ഗ്രൂപ്പ്‌, ഒരു ദിവസം കുടി നിറുത്തും...
tag:google.com,2010:buzz:z12uyh3bzlelvpo3d23jeha4mrehe1c5t04 Reshared post from Kenney Jacob
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ഗ്രൂപ്പ്‌, ഒരു ദിവസം കുടി നിറുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഏത് ബില്ലും പാസ്സാക്കം, ഒരു അണ്ണാ ഹസ്സരെയും വേണ്ട. സംഘടിക്കുവിന്‍ ശക്തരാകുവിന്‍
http://activitystrea.ms/schema/1.0/photo kudiyente manifesto.PNG