tag:google.com,2010:buzz:z122u3r4uliqitszt04cfhzbnpvqh1chip00k
Syam Kumar R. Syam Kumar R. 108055984722888068103
Apr 24, 2011 Apr 24, 2011 Buzz Public
Reshared post from Anoop Narayanan ഇന്ന് 'ദൈവങ്ങളുടെ ദിനം' ഒരു ദൈവം ഇന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ...
tag:google.com,2010:buzz:z12iej5idoqouzrfp22cfpxyfpmlzldgk04 Reshared post from Anoop Narayanan
ഇന്ന് 'ദൈവങ്ങളുടെ ദിനം'

ഒരു ദൈവം ഇന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു.

മറ്റൊരു 'ദൈവം' ഇന്ന് 'ദേഹവിയോഗം' ചെയ്തു.

മറ്റൊരു ദൈവത്തിനു ഇന്ന് പിറന്നാൾ.