tag:google.com,2010:buzz:z13sh53znkmgj1clm22vjtwxixnce3fpc04
Syam Kumar R. Syam Kumar R. 108055984722888068103
Mar 28, 2011 Mar 28, 2011 Buzz Public
Reshared post from ∞ Kaippally കൈപ്പള്ളി ∞ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതു് കുറ്റകരമല്ലെ?
tag:google.com,2010:buzz:z13sgfejay3wj3fl423jeh1irrjbersed Reshared post from ∞ Kaippally കൈപ്പള്ളി ∞
ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതു് കുറ്റകരമല്ലെ?
http://activitystrea.ms/schema/1.0/video IUML PK Basheer
Liked by: ജീയോ മാത്യു